Inauguracja – Żyrardowski Klub Biznesu

Inauguracyjne spotkanie Żyrardowskiego Klubu Biznesu, w skrócie -  ŻKB odbyło się w dniu 2 grudnia 2015 roku, w restauracji Szpularnia w Żyrardowie. Powołanie tegoż stowarzyszenia, ma na celu konsolidację szeroko rozumianego środowiska biznesowego w mieście Żyrardów. Zjednoczenie to ma przynieść szereg korzyści zarówno przedsiębiorcom uczestniczącym w ŻKB, jak i całemu środowisku biznesowemu oraz społeczeństwu miasta i powiatu żyrardowskiego. Przewidywane pozytywne aspekty wspomnianej konsolidacji będą następujące:  

  • - stworzenie, rozbudowa i wzmocnienie prawnie usankcjonowanej grupy lokalnych przedsiębiorców, mającej mandat do reprezentacji interesów, poglądów, oczekiwań i propozycji przedsiębiorców żyrardowskich w kontaktach z organami administracji państwowej, powiatowej i miejskiej;
  • - wspólne kształtowanie klimatu biznesowego, sprzyjającego rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, rozwojowi istniejących firm oraz wspieraniu nowych inicjatyw w tym zakresie;
  • - wymiana kontaktów biznesowych ułatwiających funkcjonowanie biznesowe członków klubu;
  • - wymiana wiedzy oraz jej pogłębianie w zakresie nowoczesnych technik zarządzania, prawa i technologii;
  • - stworzenie wzorca lokalnego stowarzyszenia, promującego wysokie standardy zawodowe, społeczne i etyczne;
  • - animacja życia towarzyskiego członków klubu oraz innych miejskich i powiatowych stowarzyszeń, organizacji i mieszkańców miasta, służąca budowaniu lokalnej więzi, poczucia solidarności społecznej i lokalnego patriotyzmu;
  • - stworzenie platformy dla wymiany szerokiego spektrum poglądów pomiędzy różnymi środowiskami z terenu miasta i powiatu, a władzami samorządowymi, urzędami i organami administracji państwowej.
Idea Żyrardowskiego Klubu Biznesu zrodziła się wiosną tego roku. W wyniku spotkania założycielskiego grupy żyrardowskich przedsiębiorców, na mocy uchwały zostało powołane stowarzyszenie, które uzyskało stosowny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tym samym zyskało osobowość prawną, a funkcję prezesa ŻKB powierzono pomysłodawcy przedsięwzięcia p. Krzysztofowi Rdestowi.  Żyrardowski Klub Biznesu ma formułę otwartą, którego członkiem może zostać każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą na terenie Żyrardowa lub powiatu żyrardowskiego, a dla kogo cele i idee stowarzyszenia są tożsame z jego własnymi poglądami. Spotkanie inauguracyjne w restauracji Szpularnia było ukoronowaniem i jednocześnie zakończeniem fazy założycielskiej. Rozpoczyna się etap realizacyjny przyjętych celów i założeń. Żyrardowski Klub Biznesu czeka na wszystkich przedsiębiorców, chętnych do zasilenia szeregów członków i wniesienia własnego wkładu w rozwój lokalnej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *